Regulamin

Regulamin

Ninieszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.milaau.com oraz poprzez pocztę elektroniczną i inne cyfrowe kanały dystrybucji.
Sprzedającym jest firma Milaau – Miron Kaftański z siedzibą mieszczącą się pod adresem Łebień 52/A, 84-351 Łebień, zarejestrowaną pod numerem NIP: 841 166 82 87, Regon: 367321300 zwaną zamiennie „Milaau”, konto bankowe: 38 1140 2004 0000 3402 7499 9042.

Definicje
1. Adres pocztowy/reklamacyjny – Milaau – Miron Kaftański, Łebień 52/A, 84-351 Łebień, woj. Pomorskie, Polska. 
2. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu dostaw.
3. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawiony zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosowanymi przepisami prawa.
4. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym, pocztę elektroniczną lub inne cyfrowe kanały dystrybucji.
6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie propozycji produktów na podstawie wyborów Kupującego.
8. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
9. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego.
10. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmuje rzecz w posiadanie.
11. Milaau – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz inne cyfrowe kanały dystrybucji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
12. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr 
13. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
14. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
15. Produkt – dostępna w Sklepie przykładowa rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym.
16. Przedmiot transakcji – Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
17. Regulamin – niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
18. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.milaau.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.
19. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
20. Termin realizacji – czas realizacji zamówienia liczony od momentu zaksięgowania pełnej kwoty zapłaty lub zaliczki do momentu wytworzenia pełnowartościowego Produktu.
21. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta między Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego lub innego cyfrowego kanału dystrybucji.
22. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Milaau na rzecz Kupującego poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedaży Produktów.
23. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową.
24. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

Warunki ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.milaau.com.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Wszystkie Produkty oferowane przez Milaau, są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych.
4. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
5. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i  funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.milaau.com, należy je wszystkie wyłączyć.
6. Kupujący zobowiązany jest do:
a. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. Korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. Korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
e. Korzystania z wszelkiej treści zamieszczonej w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f. Korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

Specyfika produktów
1. Milaau opiera się na założeniu produkcji mebli na zamówienie z wykorzystaniem litego drewna, betonu i stali. Materiały te cechują się możliwością wystąpienia charakterystycznych niedoskonałości, np.:
a. drewno: sęki, miejscowe spękania, przebarwienia;
b. beton: pęcherzyki powietrza, raki, włosowate pęknięcia, przebarwienia.
Cechy te są fundamentalne w koncepcji marki i tworzą niepowtarzalny, surowy charakter produktów Milaau.
W związku z tym powyższe niedoskonałości nie są uznawane za Wadę fizyczną Produktu, chyba że ustalono inaczej przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.
2. Wszelkie Produkty i ich wymiary ukazane na stronie www.milaau.com są jedynie propozycjami Produktów, które Kupujący może zaakceptować lub dowolnie zmodyfikować do własnych potrzeb, a następnie zamówić.
3. W przypadku chęci zamówienia Produktów o innych wymiarach niż podano w Sklepie internetowym, należy skontaktować się ze Sprzedającym poprzez adres mailowy: miron@milaau.com.
4. Zdjęcia oraz wizualizacje Produktów zamieszczonych w ofercie, na stronie Sklepu internetowego, czy innych kanałach dystrybucji firmy Milaau, o ile nie zaznaczono inaczej, mają wyłącznie charakter poglądowy i ilustracyjny. Zdjęcia i wizualizacje nie przedstawiają gotowych produktów oferowanych do sprzedaży. Stanowią jedynie przykłady Produktów, które mogą zostać wyprodukowane przez firmę Milaau na indywidualne zamówienie Kupującego. W związku z powyższym rzeczywiste wymiary, proporcje, wybarwienia, sposób usłojenia drewna, czy struktura materiałów Produktu, może odbiegać od ukazanych na zdjęciach/wizualizacjach dla każdego realizowanego zamówienia i nie stanowi to podstawy do reklamacji produktu. 

Tolerancja wymiarów
Ze względu na specyfikę obróbki wykorzystywanych materiałów w procesie produkcji mebli oraz ich podatności na zmiany objętości i kształtu pod wpływem czynników zewnętrznych tj. wahania temperatury i wilgotności powietrza, firma Sprzedający zastrzega sobie następujące tolerancje wymiarów od wartości nominalnych:
a. grubość elementów ± 5 mm
b. długość elementów ± 10 mm
c. szerokość elementów ± 10 mm

Użytkowanie i przechowywanie mebli
1. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z dołączoną instrukcją obsługi mebla i użytkować go zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przechowywać produkt w odpowiednich warunkach.
2. Wykorzystywane przez firmę Milaau drewno zostało poddane odpowiednim procesom suszenia i jest przeznaczone do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach o temperaturze w granicach 15-25 ° C i wilgotności względnej powietrza 35-65%.
3. Koncepcja marki Milaau opiera się na dostarczaniu Kupującym Produktów, które poza unikatowym wyglądem mają również dostarczać bodźców dotykowych. Uzyskanie tego efektu jest możliwe poprzez zastosowanie odpowiednich olejów impregnujących, które okresowo należy odnawiać. Środek impregnujący nie jest dołączony do zakupionego Produktu.
Ceny i opłaty 1. Wszelkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami jednostkowymi. Ceny produktów nie zawierają kosztów Dostawy.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest jego pełne opłacenie lub wpłacenie zaliczki w wysokości 50% wartości Zamówienia. 
3. W przypadku opłacenia przez Kupującego zaliczki, pozostała część płatna jest na rachunek bankowy Sprzedawcy przed wysłaniem Produktu, za pobraniem przy odbiorze od firmy kurierskiej lub gotówką przy odbiorze osobistym.
4. Płatności można dokonać poprzez bezpośredni przelew bankowy na konto Sprzedającego lub korzystając z płatności online zapewnianego przez Blue Media S.A.

5. Dostępne formy płatności:
a. Visa
b. Visa Electron
c. MasterCard
d. MasterCard Electronic
e. Maestro
6. Podane ceny nie zawierają ewentualnych kosztów celnych w przypadku wysyłki za granicę.

Zawarcie umowy i realizacja
1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową www.milaau.com oraz pocztę elektroniczną miron@milaau.com.
2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
3. W celu złożenia zamówienia poprzez Sklep internetowy Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a. dodatnie do koszyka produktu,
b. wybór rodzaju dostawy,
c. wybór rodzaju płatności,
d. wybór miejsca dostawy produktu,
e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
4. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia.
6. Standardowy maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi:
a. do 30 dni roboczych  – produkty nieposiadające elementów betonowych;
b. do 45 dni roboczych – produkty z elementami betonowymi,
chyba że zostało ustalone inaczej indywidualnie z Kupującym przed założeniem Zamówienia.
7. Czas realizacji zamówienia liczy się od momentu zaksięgowania pełnej kwoty zamówienia lub zaliczki.
8. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
9. Czas wysyłki/dostawy nie jest wliczany w Termin realizacji zamówienia.
10. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca dostawy.

Koszt i termin dostawy
1. Produkty wysyłane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany pocztą elektroniczną. Sklep poinformuje Zamawiającego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonania wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Produkty są dostarczane za pomocą firm kurierskich lub w niektórych przypadkach przez firmę Milaau. Istnieje również możliwość odbioru osobistego po wcześniejszym ustaleniu terminu i czasu odbioru produktu.
3. Czas dostawy (od momentu przekazania Produktu kurierowi) wynosi standardowo 1-3 dni roboczych na terenie Polski.
4. Firma Milaau nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia przesyłki wynikające z winy firmy kurierskiej.
5. Koszt wysyłki określony w formularzu Zamówienia lub poprzez pocztę elektroniczną ponosi Zamawiający, chyba że przesyłka jest określona, jako darmowa.
6. Dostawa w podstawowym zakresie obejmuje dostarczenie Produktu pod budynek Kupującego (nie obejmuje wniesienia).
7. W przypadku szczególnych wymogów Dostawy, należy skontaktować się ze Sprzedającym przed złożeniem Zamówienia.
8. Koszty ewentualnego zwrotu Produktu pokrywa Zamawiający.
9. Firma Milaau starannie zabezpiecza Produkty przed wysyłką, by zminimalizować szanse uszkodzenia podczas transportu. Każda przesyłkę należy bezwzględnie sprawdzić w obecności kuriera na możliwe uszkodzenia. Jeżeli doszło do uszkodzenia przesyłki należy wraz z kurierem spisać protokół szkody i postępować zgodnie z przepisami prawa przewozowego, w celu otrzymania odszkodowania od firmy kurierskiej.
 
Procedura reklamacji
1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
2. Sprzedający na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu rękojmy.
3. Reklamacje należy składać na adres firmy Milaau.
4. W celu złożenia reklamacji należy dostarczyć reklamowany produkt do siedziby firmy Milaau  wraz z dowodem zakupu.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta firma Milaau usunie wadę, wymieni produkt na nowy lub zwróci wartość zakupionego towaru.
6. Sprzedający nie odpowiada za:
a. uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania i konserwacji produktu,
b. uszkodzenia powstałe na skutek usytuowania produktu w pomieszczeniu o niewłaściwej wilgotności powietrza lub w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł grzewczych,
c. uszkodzenia powstałe na skutek usytuowania produktu na niewłaściwym podłożu tj. podłoże krzywe, niewypoziomowane, sypkie itp.
d. przebarwienia powstałe na skutek ekspozycji na promieniowanie słoneczne,
e. uszkodzenia spowodowane wystawieniem produktu na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych (nie dotyczy produktów Milaau Garden),
f. uszkodzenia powstałe na skutek stosowania chemicznych środków czyszczących,
g. uszkodzenia spowodowane działaniem kwasów,
h. uszkodzenia powstałe na skutek bezpośredniego oddziaływania na powierzchnię przedmiotów gorących, zimnych lub ciężkich,
i. uszkodzenia spowodowane długotrwałym działaniem cieczy na powierzchnię produktów,
j. zmiany wynikające z naturalnego procesu starzenia się drewna oraz codziennego użytkowania,
k. zmiany wynikające z naturalnych właściwości drewna tj. zmiany objętościowe, płaszczyzn, wypaczenia, skurcze, pęknięcia, szczeliny, 
l. możliwe małe niedoskonałości materiałów, które są charakterystyczne dla stosowanych materiałów i są fundamentem stylu marki Milaau,
m. różnice w odcieniu koloru, usłojeniu i strukturze litego drewna, gdyż wynika to z jego naturalnej anizotropowej budowy, 
n. wady powstałe na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedającego;

Odstąpienie od umowy
1. Wszystkie produkty firmy Milaau wykonywane są na indywidualne zamówienie Kupującego i dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. W nawiązaniu do art. 38 ustawy o prawach konsumentów, konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w od odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
2. Wyjątek stanowi przypadek, gdy Sprzedający oferuje gotowe Produkty (Produkty oznaczone jako „dostępne od ręki”, modele ekspozycyjne, akcesoria). Kupujący, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od zawartej umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
4. Kupujący odsyła Produkt na swój koszt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano Sprzedającego o chęci odstąpienia od zawartej umowy.
5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Kupującemu. W przypadku, gdy Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Kupującemu dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumentów.
7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, lub elektroniczny system płatności, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego, lub na rachunek zamawiającego z którego został dokonany zakup w systemie elektronicznym.
8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
9. W oświadczeniu o odstąpieniu od zawartej umowy należy umieścić:
• numer zamówienia,
• data zamówienia,
• numer faktury/paragonu,
• imię i nazwisko klienta,
• adres klienta,
• numer telefonu,
• adres e-mail,
• dane klienta do zwrotu płatności.

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania       danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówienia przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem www.milaau.com/polityka-prywatności.
Postanowienia końcowe 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący Bedą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.milaau.com/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
5. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.
 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl